ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY POLICY (SAMENGEVAT):

Om het je makkelijker te maken, vind je hier in duidelijke taal de belangrijkste punten uit onze algemene voorwaarden:

  • Jouw bestelling wordt na betaling dezelfde werkdag of uiterlijk de volgende werkdag verzonden. Mocht dat onverhoopt toch niet lukken dan ontvang je tijdig een bericht.
  • Je bestelling wordt met veel zorg in behandeling genomen. Ben je niet tevreden? Laat het dan weten! Wij werken hard voor 100% tevreden klanten en reageren vrijwel altijd direct op je email (of telefoontje), maar uiterlijk binnen 2 werkdagen.
  • Je hebt eventueel 14 dagen de tijd om het cadeau (zonder opgaaf van reden) te retourneren. Dus als je onverhoopt toch niet tevreden bent over je bestelling, dan heb je 14 dagen de tijd om je retour-bestelling aan te melden. En je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om het cadeau retour te sturen.
  • Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 7 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.  De kosten voor voor het retour sturen zijn in dat geval wel voor je eigen rekening. 
  • Meer informatie over jouw privacy? Lees hier onze privacy policy.


ALGEMENE VOORWAARDEN:

DeKleineVogelaar.nl
Tulpenstraat 20
4818 GV Breda
BTW nr: NL155498307B01

Artikel 1 Definities
1A deKleineVogelaar.nl: Eenmanszaak, deKleineVogelaar.nl, statutair gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55254195.
1B Klant: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met deKleineVogelaar.nl.
1C Website van deKleineVogelaar.nl is te bereiken via www.dekleinevogelaar.nl.
1D Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de klant een aanschaf doet via een door deKleineVogelaar.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij deKleineVogelaar.nl en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1E Bedenktijd: Een termijn waarbinnen de klant de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren.
1F Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de klant om na ontvangst van door hem bestelde product(en), deze producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan deKleineVogelaar.nl en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2A De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat deKleineVogelaar.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
2B Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten op afstand van deKleineVogelaar.nl die strekken tot de verkoop van producten.
2C De eventueel door klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met deKleineVogelaar.nl.
2D Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2E In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email. 
2F De inhoud van de site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van deKleineVogelaar.nl op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. DeKleineVogelaar.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. deKleineVogelaar.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 Aanbiedingen
3A Bij de op de website van deKleineVogelaar.nl aangeboden producten worden productspecificaties vermeld alsmede de prijs van het product inclusief BTW. Eventuele verzendkosten worden duidelijk vermeld op de website.
3B De op de website van deKleineVogelaar.nl aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.
3C Indien de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3B in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat deKleineVogelaar.nl op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant. De klant behoudt te allen tijde zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6A.
3D deKleineVogelaar.nl verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst
4A Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door deKleineVogelaar.nl uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en deKleineVogelaar.nl akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
4B Een overeenkomst komt ook tot stand indien deKleineVogelaar.nl aanvangt met de levering van producten aan de klant.
4C Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt deKleineVogelaar.nl onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet bevestigd is, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
4D Het staat deKleineVogelaar.nl altijd vrij om, zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al betaling heeft verricht aan deKleineVogelaar.nl zal deKleineVogelaar.nl dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de klant.

Artikel 5 Levering
5A De klant kan de bestelde producten laten verzenden naar een door hem te bepalen adres.
5B De kosten voor het verzenden komen voor rekening van de klant, tenzij anders aangegeven.
5C Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen deKleineVogelaar.nl en de klant worden de door klant bestelde producten in beginsel binnen drie (3) werkdagen geleverd door deKleineVogelaar.nl. Eventuele langere levertijden worden vermeld bij het artikel.
5D Indien deKleineVogelaar.nl niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5.3 wordt een nadere levertijd aangegeven. Indien deKleineVogelaar.nl niet in staat is om het door klant bestelde product binnen dertig (30) dagen te leveren, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 Retournering van producten
6A De klant heeft na ontvangst van de bestelde producten veertien dagen tijd, op grond van zijn herroepingsrecht, om het bestelde product zonder opgaaf van redenen aan deKleineVogelaar.nl retour te zenden. De klant heeft na de retour-aanmelding nogmaals 14 dagen om het cadeau retour te sturen.
6B Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan deKleineVogelaar.nl retourneren, conform de door deKleineVogelaar.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6C DeKleineVogelaar.nl zal na ontvangst van het product de factuurwaarde (productwaarde + verzendkosten) van het product binnen 7 dagen terugstorten naar de klant.
6D Indien klant zijn herroepingsrecht gebruikt, komen het risico en de kosten van de verzending voor rekening van de klant.
6E De klant dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen.
6F Indien de klant een beschadigd product of een product in een beschadigde verpakking aan deKleineVogelaar.nl terugstuurt is deKleineVogelaar.nl gerechtigd de herstelkosten voor deze schade te verrekenen met het terug te boeken bedrag.
6G De klant kan zijn herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde product: naar persoonlijke voorkeur van de klant is vervaardigd, bederfelijk is, audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken en tevens alle overige uitzondering als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7 Garantie
7A De klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan deKleineVogelaar.nl te melden en uiterlijk binnen een termijn van drie (3) dagen.
7B Indien de klachten gegrond worden verklaard door deKleineVogelaar.nl wordt de klant reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.
7C Garantietermijnen variëren per product, met een minimum termijn van één (1) maand. Eventuele aanvullende garantietermijn geboden door deKleineVogelaar.nl, fabrikant of importeur doen niets af aan de wettelijke rechten van de klant.
7D Aan de klant geleverde producten met een uiterste houdbaarheidsdatum, die verwerkt worden door de klant of die naar hun aard niet kunnen worden teruggenomen, vallen niet onder de garantietermijn als beschreven in dit artikel.
7E Tevens heeft de klant geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de klant.

Artikel 8 Prijs & betaling
8A Op de website van deKleineVogelaar.nl vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
8B Na het tot stand komen van de overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop deKleineVogelaar.nl geen invloed heeft zoals BTW-tarieven.
8C Betaling kan geschieden op de volgende wijzen:
· tijdens het tot stand komen van een overeenkomst door middel van elektronische betalingen (IDeal), of;
· door middel van voorafgaande overschrijving of;
· onder rembours, waarbij de volledige kosten worden doorbelast.
8D Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan deKleineVogelaar.nl gemeld te worden, waarna deKleineVogelaar.nl het bedrag zal corrigeren.
8E Onjuistheden in de facturatie ontslaat de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom
9A De door deKleineVogelaar.nl geleverde producten blijven eigendom van deKleineVogelaar.nl tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met deKleineVogelaar.nl gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
9B In geval deKleineVogelaar.nl een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van deKleineVogelaar.nl vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
9C De inhoud van deKleineVogelaar.nl website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van deKleineVogelaar.nl en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van deKleineVogelaar.nl.
9D Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen zijn en blijven exclusieve eigendom van deKleineVogelaar.nl. In zowel overeenkomsten tussen adverteerder en deKleineVogelaar.nl alsmede in deze gebruiksvoorwaarden kan geen bepaling worden geïnterpreteerd op een wijze waarop dit niet het geval is.

Artikel 10 Overmacht
10A deKleineVogelaar.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10B deKleineVogelaar.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de klant als deKleineVogelaar.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.A Indien deKleineVogelaar.nl aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid van deKleineVogelaar.nl beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11B deKleineVogelaar.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
· de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
· de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van deKleineVogelaar.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan deKleineVogelaar.nl toegerekend kunnen worden
· redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11C deKleineVogelaar.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door deKleineVogelaar.nl geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van deKleineVogelaar.nl, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
11D deKleineVogelaar.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade door gemiste besparingen.

Artikel 12 Klachten
12A Eventuele klanten die klachten hebben over door deKleineVogelaar.nl geleverde producten en/of diensten dienen deze zo snel mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen; gedetailleerd, volledig en schriftelijk bij deKleineVogelaar.nl in te dienen.
12B Nadat een klacht door een klant bij deKleineVogelaar.nl is ingediend, reageert deKleineVogelaar.nl uiterlijk binnen drie (3) werkdagen. Mocht deKleineVogelaar.nl niet in staat zijn om binnen deze termijn inhoudelijk op de klacht te reageren dan zal deKleineVogelaar.nl een indicatie geven wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan.
12C De klant kan ook de klacht indienen via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
12C De klant en deKleineVogelaar.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
13A Op alle rechtsbetrekkingen waarbij deKleineVogelaar.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

Artikel 14 Privacy Policy
deKleineVogelaar.nl bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan deKleineVogelaar.nl worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van deKleineVogelaar.nl voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden: 
• het verwerken van orders 
• het versturen van mailings door deKleineVogelaar.nl

Cookies
deKleineVogelaar.nl kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina′s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen. (zie verder ons cookiestatement op onze site)

Wijzigingen privacy beleid
deKleineVogelaar.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. De meest recente versie zal altijd te vinden zijn op deze pagina. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kun je richten aan: 
deKleineVogelaar.nl  0648184566 e. info@dekleinevogelaar.nl i. www.dekleinevogelaar.nl


1 juli 2021

© 2012 - 2024 deKleineVogelaar.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel